Opłaty przyjmowane są w kasie przedszkolnej
 przez pierwsze  5 dni każdego miesiąca

w godzinach 15.00-17.00
(można płacić kartą)

Najlepiej płacić  internetowo do 10-go każdego miesiąca (za wyjątkiem września!), PROSZĘ o wyliczone kwoty, nie płacić za dużo,

Dzienna stawka żywieniowa 8,00 zł 
(śniadanie-2,00 zł obiad-4,00zł, podwieczorek-2,00zł)

Informacje dot. dokonywania wpłat bezpośrednio na konto przedszkolne:
nr konta: 51 1240 2223 1111 0010 4356 1358

W tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,
NAZWĘ GRUPY, MIESIĄC.

Opłaty za przedszkole prowadzone są na podstawie:

Uchwały nr XXXVII/446/18 Rady Miasta Chełm
 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

• od godziny 6.00 do 13.00 zapewnia się bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę
(tzn. rodzice nie ponoszą opłat za miejsce (pobyt)

• po godzinie 13.00 opłata wynosi 1zł za każdą następną godzinę,

• rodzice dzieci 6 letnich nie ponoszą żadnej opłaty za pobyt (od 6-17),

• dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
nie ponoszą opłaty za pobyt, nawet po godzinie 13.00,

• w przypadku rodzeństwa w  przedszkolu, obniża się stawkę za pobyt za drugie dziecko 25%, za trzecie i kolejne 50%,

• dla rodzin, które korzystają z zasiłku rodzinnego
przysługuje obniżenie stawki za pobyt 50% za pierwsze dziecko
 i 75%za drugie i kolejne,

• jeżeli dziecko posiada zaświadczenie od lekarza
z przeciwwskazaniami dot. sposobu żywienia należy poinformować nauczyciela w grupie i przedstawić takowe zaświadczenie w celu dostosowania w miarę możliwości placówki do posiłków dziecka
 (czyt. alergie na różne składniki),

opłaty będą podawane w 2 dzień roboczy po przechodzonym miesiącu (tzn. np.: za wrzesień 2 października, za październik 3 listopada, za listopad 2 grudnia, za grudzień 4 stycznia),

• opłaty będą dostępne w każdej grupie oddzielnie,

głównym czynnikiem naliczania płatności będzie odczyt z kart ATMS, w związku z tym BARDZO PROSZĘ o rzetelne odbijanie kart RANO – czytnik przy wejściu, PO POŁUDNIU czytnik przy schodach,